Josie refuses to accept a puka shell bracelet as a gift from a member of a Badjao
tribe. What is manifested in the statement?
2. Angela observed and respected a ritual of an indigenous group that she visited.
What is manifested in the statement?
3. Col Tiu found the notion of crumbling whenever she would see fellow Filipinos,
treating each and every Chinese national (including those originally from the
Philippines) with disgust and prejudice because of the sudden mass outbreak of
the Covid-19. What is shown through Col Tiu ‘s idea?
4. The widespread news that bat soup is one of the most popular dishes in Wuhan,
made ugly slurs and comments about how the Chinese prepare their food or what
kind of food they eat. What was manifested through the statement?
5. Aljin, who is a Muslim, keeps silent whenever her Christian classmates pray.

Answers

 • Réponse publiée par: kateclaire

  pag bibigay nang sapat na presyo

 • Réponse publiée par: stacy05

  Ibigay ang iba't Ibang mga gawain sa ekonomiya

  Ang ekonomiya ay isang malawak na salita  ito ay binubuo ng iba't ibang mga aktibidad katulad ng pagbili, pag tinda, pagpili ng mga bilihin, paglalagay ng presyo sa paninda, pag pili ng mga murang produkto, pag aangkat, pag export, pagbubukas ng mga malalaking negosyo, pagpapalaki ng kalsada, pagbubukas ng mga Bpo, paglikha ng mga tulay para mabilis ang pagpasuk ng mga produkto, paglaki ng kita, pangangailan ng mga tao, pagtatrabaho, pagkaroon ng mga pabahay mula sa gobyerno, pag aaral sa lahat ng bata, pagsusuporta sa farming industry, pagkakaroon ng mga teknolohiya, pagkakaroon ng mga public hospitals, pagtaas ng peso kontra dolyar o pagtaas ng dolyar kontra peso, pagtaas sa presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Ang lahat na binaggit ko ay mga aktibidadis ng ekonomiya or economic activities.

 • Réponse publiée par: kurtiee

  May kaugnayan ba ang pag unlad sa globalisasyon?

  Ang sagot ay oo, may kaugnayan ang pag unlad sa globalisasyon. Dahil sa tinatawag na globalisasyon ang ibat ibang kompanya sa buong mundo ay gumagawa ng ibat ibang hakbang para mapaganda ang kanilang mga produkto at mga sebisyo. Ang kanilang layunin ay mapalawak ang kanilang operasyon. Ito ang dahilan kong bakit umunlad ang isang bansa dahil sa pag pasok ng ibat ibang kompanya ng mga dayuhan. Ang globalisasyon ay hindi lamang sa larangan ng pag nenegosyo pati na rin sa larangan ng edukasyon. Kailangan magaling sa edukasyon ang isang bansa para makipagtagisan globally sa paghahanap ng trabaho. Nang dahil sa tinatawag na  globalisayon ang isang bansa ay nag nanais na maging maunlad at magaling sa lahat ng bagay.

  Para sa karagdagan detalye pumunta lamang sa mga links sa ibaba:

 • Réponse publiée par: axelamat70

  Ang Kakapusan sa Pang-araw-araw na Buhay Inilarawan ni N. Gregory Mankiw (1997) ang kakapusan bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao. Ang katulad nito ayon sa kaniya ay isang pamilya na hindi kayang ibigay sa bawat miyembro nito ang lahat ng kanilang kailangan. Katulad ng isang pamilya, hindi rin maibibigay ng pamayanan ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao.

   

  Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag-isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? Para kanino ang mga ito? Alin ang higit na kailangan? Paano ito lilikhain? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpili? Saang alternatibo higit na makikinabang? Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Gaano kalaki ang halaga ng mawawalang oportunidad? Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon (Case, Fair at Oster, 2012).

   

  Sa paggawa ng desisyon, makatutulong ang pagkakaroon ng plano ng produksiyon at masusing pag-aaral kung saan higit na makikinabang. Pagtuunan ng pansin ang mga alternatibong produkto o serbisyo at timbangin ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung magiging episyente ang plano ng produksiyon at ilalagay ito sa graph, maaaring makalikha ng isang kurba katulad ng inilalarawan sa Production Possibilities Frontier (PPF). Ito ang paraan upang mapamahalaan ang limitadong kalagayan ng pinagkukunang-yaman.

  Explanation:

Connaissez-vous la bonne réponse?
Josie refuses to accept a puka shell bracelet as a gift from a member of a Badjao tribe. What is man...