Ano ang kasingkahulugan ng katangi-tanging

Answers

  • Réponse publiée par: christiandumanon
    Mga balita, tulad ng 24 oras at iba na makatotohanang dukumentaryo ..
  • Réponse publiée par: cland123

    answer: uuhhh some people are born with mental disorders like anxiety or depression or bipolar

  • Réponse publiée par: sicienth
      tekstong argumentatiboano ang teksto? •  angteksto  ay ang mganakasatitik na mensahe naginagawa ng mga manunulatano ang argumentatib? •  isang anyo ng diskurso nanakatuon sa pagbibigay ng isangsapat at matibay napagpapaliwanag ng isang  isyu opanig upang makahikayat omakaengganyo ng mambabasa otagapakinig. nagalalayon rin ito  namakahikayat ng tao sa isyu o panig.ano ang tekstongargumentatibo? •  isang uri ng akdang naglalayongmapatunayan ang katotohanan ngipinahahayag at  ipatanggap sabumabasa ang katotohanang iyon.•ang isang teksto  kung  ito aynaglalahad ng mga posisyongumiiral na kaugnayan ng mgaproposisyon na  nangangailanganng pagtalunan opagpapaliwanagan. ang ganitonguri ng teksto ay tumutugon satanong na bakit.halimbawa: mga editoryal,pagsasagawa ng  debate, at ibapa.•ang tekstong argumentatib ay  isanguri ng akdang  naglalayongmapatunayan ang katotohanan ngipinahahayag at ipatanggap sabumabasa ang katotohanang ito.  argumentatib– pangangatwiran.•ito ay isang  uri ng teksto nanagpapakita ng mga proposisyonsa umiiral na kaugnayan sa pagitanng mga kaisipan o iba pang mgaproposisyon.proposisyon- paksaalawang uri ng tekstongargumentatib•punakung ito ay nag-uugnay ng mgapangyayari, bagay, at mga ideya sapansariling pag-iisip, paniniwala,tradisyon at pagpapahalaga.•sayanti! ikkung ito ay nag-uugnay sa mgakonsep sa isang tiyak na sistemang karunungan at pag-iisip upangang kinalabasang proposisyon aymay tiyak na kahulugan.ano ang layunin nito? •hikayatin ang mga  tagapakinig natanggapin ang kawastuhan ngkanilang pananalig o paniniwala sapamamagitan ng makatwirangpagpapahayag.•papaniwalain, akitin at kumbisihinang tagapakinig o  mambabasatungo sa isang tiyak na aksiyon.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang kasingkahulugan ng katangi-tanging...